Cover Pictures

Liashuk, O. S.; Demchuk, O. P.; Hryshchuk, O. V.; Grygorenko, O. O. 2,5-Dihydro-1H-pyrrol-3-yl boronic derivatives: multigram synthesis and coupling reactions. Org. Process Res. Dev. 2024, 28(4), 1061–1069. DOI: 10.1021/acs.oprd.3c00454.

Slobodyanyuk, E.; Tarasiuk, I.; Pasichnyk, T.; Volochnyuk, D.; Sibgatulin, D.; Grygorenko, O. O. (Diazomethyl)dimethylphosphine oxide – a diazoalkane reagent for [3+2] cycloadditions. Chem. Eur. J. 2024in press, e202303972. DOI: 10.1002/chem.202303972.

Grygorenko, O. O.; Lampeka, R. D.; Chebanov, V. A.; Kovalenko, M. V.; Wuttke, S. Chemistry in Ukraine. Chem. Rec. 202424 (2), e202400008. DOI: 10.1002/tcr.202400008.

Kihakh, S.; Melnykov, K. P.; Bilenko, V.; Trofymchuk, S.; Liashuk, O. S.; Grygorenko, O. O. gem-Difluoro-3-azabicyclo[3.n.1]alkanes and their derivatives – bicyclic fluorinated piperidine isosteres for drug discovery. Eur. J. Org. Chem. 2024, 27, e202300937. DOI: 10.1002/ejoc.202300937. DOI: 10.1002/ejoc.202300937.

Sierov, D. I.; Dzhulai, I. V.; Siryk, K. I.; Shvydenko, K. V.; Shvydenko, T. I.; Nazarenko, K.; Kostyuk, A.; Liashuk, O. S.; Grygorenko, O. O. Multigram synthesis of α- and γ-((hetera)cyclo)alkyl­pyridines via α-arylation of (hetero)aliphatic nitriles. Eur. J. Org. Chem. 2023, 26, e202300538. DOI: 10.1002/ejoc.202300538

Demchuk, O. P.; Bobovskyi, B. V.; Vashchenko, B. V.; Hryshchuk, O. V.; Skreminskyi, A.; Chernykh, A. V.; Moskvina, V. S.; Hordiyenko, O. V.; Volochnyuk, D. M.; Grygorenko, O. O. 3-Fluoroalkyl (CF3, CHF2, CH2F) cyclobutane-derived building blocks for medicinal chemistry: synthesis and physicochemical properties. Eur. J. Org. Chem. 202326, e202300292. DOI: 10.1002/ejoc.202300292

Holovach, S.; Melnykov, K. P.; Poroshyn, I.; Iminov, R. T.; Dudenko, D.; Kondratov, I. S.; Levin, M.; Grygorenko, O. O. C–C coupling through Nitrogen deletion: application to library synthesis. Chem. Eur. J. 202329, e202203470. DOI: 10.1002/chem.202203470

Liashuk, O. S.; Ryzhov, I. A.; Hryshchuk, O. V.; Vashchenko, B. V.; Melnychuk, P. V.; Volovenko, Y. M.; Grygorenko, O. O. Synthesis of 3-borylated pyrrolidines by 1,3-dipolar cycloaddition of alkenyl boronates and azomethine ylide. Chem. Eur. J. 2022, e202202117. DOI: 10.1002/chem.202202117

Melnykov, K. P.; Voloshyna, O. V.; Vashchenko, B. V.; Demchuk, O. P.; Hryshchuk, O. V.; Grygorenko, O. O. 4,4-Difluorospiro[2.2]pentan-1-yl – a fluorinated substituent to expand the synthetic and medicinal chemists’ toolbox. Eur. J. Org. Chem. 2022, e202200863. DOI: 10.1002/ejoc.202200863

Andriashvili, V. A.; Zhersh, S.; Tolmachev, A. A.; Grygorenko, O. O. Synthesis of α-C-stereochemically pure secondary sulfonamides. J. Org. Chem. 202287, 6237–6246. DOI: 10.1021/acs.joc.2c00480

Fedinchyk, A.; Herasymchuk, M.; Smirnov, O. V.; Melnykov, K. P.; Yarmoliuk, D. V.; Kyrylchuk, A. A.; Grygorenko, O. O. Fluorine-containing sp³-enriched building blocks for the multigram synthesis of fluorinated pyrazoles and pyrimidines with (hetero)aliphatic substituents. Eur. J. Org. Chem. 2022, e202200274. DOI: 10.1002/ejoc.202200274

Holovach, S.; Melnykov, K. P.; Skreminskiy, A.; Herasymchuk, M.; Tavlui, O.; Aloshyn, D.; Borysko, P.; Rozhenko, A. B.; Ryabukhin, S. V.; Volochnyuk, D. M.; Grygorenko, O. O. Effect of gem-difluorination on the key physicochemical properties relevant to medicinal chemistry: the case of functionalized cycloalkanes. Chem. Eur. J. 2022, e202200331. DOI: 10.1002/chem.202200331 

Chalyk, B. A.; Khutorianskyi, A. V.; Vashchenko, B. V.; Danyleiko, K.; Grynyova, A.; Osipova, A. O.; Kozytskiy, A.; Syniuchenko, D.; Tsymbaliuk, A.; Gavrilenko, K. S.; Biitseva, A. V.; Volochnyuk, D. M.; Komarov, I. V.; Grygorenko, O. O. Reductive recyclization of sp3-enriched functionalized isoxazolines into hydroxy lactams. J. Org. Chem. 2022, 87, 1001–1018. DOI: 10.1021/acs.joc.1c02301

Grygorenko, O. O. Enamine Ltd.: the science and business of organic chemistry and beyond. Eur. J. Org. Chem. 2021, 6474–6477. DOI: 10.1002/ejoc.202101210

Volochnyuk, D. M.; Gorlova, A. O.; Grygorenko, O. O. Saturated boronic acids, boronates, and trifluoroborates: an update on their synthetic and medicinal chemistry. Chem. Eur. J. 2021, 27, 15277–15326. DOI: 10.1002/chem.202102108

Grygorenko, O. O.; Volochnyuk, D. M.; Vashchenko, B. V. Emerging building blocks for medicinal chemistry: recent synthetic advances. Eur. J. Org. Chem. 2021, 6478–6510. DOI: 10.1002/ejoc.202100857